ترموود UTS

ترموود UTS دارای دو شیار در پشت کار می باشد که این شیارها صرفآ جهت جلوگیری از ترک برداشتن و شکستن چوب در زمان انبساط و انقباض ناشی از سرد و گرم شدن هوا می باشد.

ترمووود 117*19 UTS

از این مقطع ترمووود صرفآ جهت نمای بیرونی ساختمان استفاده میشود.ترمووود UTS به شکل فاق و زبانه میباشد که در داخل همدیگر قفل میشوند و به لحاظ نصب بسیار راحت اجرا میگردد.

ترمووود UTS

ترموود UTS فقط در ضخامت 117*20 تهیه و تولید میشود زیرا ضخامت پایین تر بسیار نازک و شکننده میشود و ضخامت بالاتر اصلآ کاربردی ندارد.

UTS THERMOWOOD در محل فاق و زبانه دارای زاویه 90 درجه کامل میباشد.

به دلیل میزان بالای برشکاری و میزان بالای ابزاری که جهت تولید ترمووود UTS استفاده میشود و همچنین زمان بر بودن این عملیات بعد از پروسه تولید ترموود ,درنتیجه قیمت ترموود 117*20 UTS بالاتر از 117*20 ساده یا همان SHP می باشد.

شرکت ترموود VANDIWOOD جهت احترام به مشتریان عزیز قیمت هر دو نوع محصول را یکسان فاکتور میکند.